Komárom Városi SE 1947
© Komárom Városi SE 2016 ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

TAO - Támogatási megállapodás

Ügyiratszám: /2011. EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS LÁTVÁNY-CSAPATSPORT TÁMOGATÁSA CÉLJÁBÓL   amelyet egyrészről …………………………………………………………………………….(gazdasági társaság) székhely: …………................................................ cégjegyzékszám:………………………………………………. adószám:………………………………………………………….. képviselő: ………………………………………………………… bankszámla szám:………………………………………………………………………………… a továbbiakban: Támogató   másrészről név: Komárom Városi Sportegyesület (támogatás igénybevételére jogosult szervezet) székhely: 2921 Komárom Stadion út 1. nyilvántartási szám: be/9050/2011 képviselő: Beigelbeck Attila bankszámla szám: Pannon Takarék Bank 63200030-11048888 a továbbiakban: Támogatott , együtt Felek kötöttek a mai napon, az alábbi feltételekkel: 1. A megállapodás előzményei, célja: A   társasági   adóról   és   az   osztalékadóról   szóló   1996.   évi   LXXXI.   törvény   (a   továbbiakban:   TAO)   rendelkezik   a látvány-csapatsportok    támogatásának    adókedvezményéről,    mely    értelmében    a    Támogató    a    TAO-ban meghatározott     mértékben     csökkentheti     társasági     adóját.     Az     adókedvezmény     a     látvány-csapatsport támogatását    biztosító    támogatási    igazolás    alapján    vehető    igénybe.    A    látvány-csapatsport    támogatását biztosító   támogatási   igazolás   kiállításáról,   felhasználásáról,   a   támogatás   elszámolásának   és   ellenőrzésének, valamint   visszafizetésének   szabályairól   szóló   107/2011.   (VI.   30.)   Korm.   rendelet   értelmében   a   támogatási igazolás   kiállításának   előzetes   feltétele,   hogy   a   támogatás   igénybevételére   jogosult   szervezet   a   tervezett támogatással   érintett   sportfejlesztési   programját   annak   tervezett   megvalósítását   megelőzően   az   ellenőrző szervezet részére jóváhagyás céljából benyújtsa. Támogatott   ezen   kötelezettségének   eleget   tett   és   sportfejlesztési   programját   a   be/9050/2011   nyilvántartási számon az ellenőrző szervezet jóváhagyta. Mindezekre tekintettel a felek az alábbi Megállapodást kötik: 2. A Megállapodás tárgya A   megállapodás   tárgya   vissza   nem   térítendő   támogatás   biztosítása   a   Támogatott   részére   sportfejlesztési programjának végrehajtása érdekében.     3. A támogatás összege A Támogató a TAO-ról szóló törvény értelmében ……………………...- Ft, azaz:   …………………………………………………………………………………………..Ft   vissza   nem   térítendő támogatást nyújt Támogatott részére.   4. A folyósítás időtartama 1. Dátum: Összeg: 2. Dátum: Összeg: 3. Dátum: Összeg: 4. Dátum: Összeg:   5. A támogatás felhasználása A   Támogatott   a   kapott   támogatást   labdarúgás   sportág   (látvány-csapatsport/korosztály/cél   megnevezése   stb.) , a sportfejlesztési programjában rögzített célok elérése érdekében használhatja fel. 6. Kapcsolattartás Támogató részéről: név: ………………………………………………………………. cím:……………………………………………………………….. telefon:………………………………………………………….. email:…………………………………………………………….   Támogatott részéről: név: Beigelbeck Attila cím: 2921 Komárom Nádor út 10. telefon: 06203500615 email: battila@kvse.t-online.hu 7. Egyéb rendelkezések: A   támogatott   kötelezi   magát   arra,   hogy   a   látvány-csapatsport   támogatását   biztosító   támogatási   igazolás kiállításáról,   felhasználásáról,   a   támogatás   elszámolásának   és   ellenőrzésének,   valamint   visszafizetésének szabályairól    szóló    107/2011.    (VI.    30.)    Korm.    rendelet    5.    §-ának    megfelelően,    a    jóváhagyást    végző szervezethez kérelmet nyújt be a támogatási igazolás kiállítása iránt. Amennyiben   a   támogatási   igazolás   kiállítására   nem   kerül   sor,   vagy   a   támogatási   igazolást   a   Támogatóhoz nem nyújtják be, a Támogató a támogatás folyósítására nem köteles. Amennyiben   a   Támogató   a   támogatási   igazolást   kézhez   vette,   de   az   összeget   a   3.   pontban   meghatározott időben,   de   legalább   a   gazdasági   év   végéig   nem   folyósítja,   köteles   erről   a   támogatási   igazolást   kiállító szervezetet,    továbbá    a    Nemzeti    Sport    Intézetet    haladéktalanul    értesíteni,    és    a    támogatási    igazolást visszaküldeni. A    Támogató    tudomásul    veszi,    hogy    a    támogatás    nyújtása    nem    jogosítja    fel    a    sportszakmai    program lebonyolításában    való    közreműködésre,    a    program    megvalósítását    nem    kérheti    számon    semmilyen formában,   tekintettel   arra,   hogy   a   Támogatott   kizárólag   a   jogszabályban   kijelölt   ellenőrző   szerv   részére köteles rendszeres időközönként beszámolni. A     Támogató      a     Támogatott      támogatásért      semmiféle      ellenszolgáltatásra      (ideértve      különösen      a reklámszolgáltatásokat), vagy kedvezményre nem jogosult. A   jelen   megállapodásban   nem   vagy   nem   kellő   részletességgel   szabályozott   kérdések   tekintetében   a   magyar jog szabályai – elsősorban a Polgári Törvénykönyv és a TAO rendelkezései az irányadók. A    felek    a    jelen,    3    oldalból    álló    megállapodást    elolvasták,    megértették,    és    mint    akaratukkal    mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá. A   jelen   megállapodás   3   db   eredeti,   egymással   teljes   egészében   megegyező   példányban   készült,   amelyből   1 db a Támogatónál , 2 db a Támogatottnál marad.   Komárom, 2011. …………………………………..       ……………………………………… ……………………………………… /………………………………../ /Beigelbeck Attila/ /…………………………………/ /KVSE Elnök/ Támogató Kedvezményezett